Bình Luận Của Ðài Sb-tn: Bạo Lực Là Chính Sách Của Hà Nội Tay sai suc vat ho chi minh

http://vndanchu.blogspot.com/2009/01/bnh-lun-ca-i-sb-tn-bo-lc-l-chnh-sch-ca.html