CAC DANG PHAI DOI LAP CUOI TAY SAI SUC VAT HO CHI MINH DA DAO CONG SAN

KN 2000: NB Việt Thường (29-01-09-Các Đảng Phái Đối Lập Cuội là Vệ Tinh Của Đảng Việt Gian Cộng sản