Ngày nào em đi lấy chồng: Mai Thanh Sơn – Thùy Hương

mai-thanh-son-thuy-huong

Ngày nào em đi lấy chồng: Mai Thanh Sơn – Thùy Hương

http://www.youtube.com/watch?v=-O1T9ZNmjPc

http://www.youtube.com/user/9thirdworld