Nguyen Thi Thai Hoa To Cao Toi Ac Hoang Phu Ngoc Phan Nguyen Thi Doan Trinh

Nguyen Thi Thai Hoa To Cao Toi Ac Hoang Phu Ngoc Phan Nguyen Thi Doan Trinh

suc vat hoang phu ngoc phan suc vat nguyen thi doan trinh suc vat

http://freedom4vn.wordpress.com/2010/03/04/nguyen_thi_thai_hoa/

Email: uybantruytotoiaccongsan@gmail.com
Hoặc email cá nhân tôi: nguyenphuclienthanh@gmail.com

Trân trọng

Thừa Ủy Nhiệm Ủy Ban Truy Tố Tội Ác Đảng Cộng Sản Việt Nam

Liên Thành.