Việt Thường trả lời bà Tôn Nữ Hoàng Hoa honviet uk 03-17-2011

ton-nu-hoang-hoa

p1/2 NB Việt Thường trả lời bà Tôn Nữ Hoàng Hoa honviet uk 03-17-2011

http://www.youtube.com/watch?v=lx3SYTewERE

p2/2 NB Việt Thường trả lời bà Tôn Nữ Hoàng Hoa honviet uk 03-17-2011

http://www.youtube.com/watch?v=UGQ22ulddEE