Vietnamese Communist Crimes – Hue 1968 Genocide

Vietnamese Communist Crimes – Hue 1968 Genocide

2-12-2009 Huynh De Chi Binh – Ong Lien Thanh – Mau Than 1968 Hue:

Part 1 of 3:

http://www.youtube.com/watch?v=5V9pLM90Z9U


Part 2 of 3:

http://www.youtube.com/watch?v=aaRaHJHKYlM


Part 3 of 3:

http://www.youtube.com/watch?v=9lMkJl7Zo1c


http://www.youtube.com/user/hoangvinhcali


Tưởng niệm bốn mươi năm cuộc thảm sát Mậu Thân 1968 – 2008 (Hàn Giang Trần Lệ Tuyền)

Tưởng niệm bốn mươi năm cuộc thảm sát Mậu Thân 1968 – 2008 (Hàn Giang Trần Lệ Tuyền) from tieudietcongsan on Vimeo.