KỶ THUẬT HOẠT ĐỘNG CỦA BĂNG ĐẢNG MAFIA HỒNG” VIỆT TÂN” (ditmecodosaovang ditmehochiminh ditmenongducmanh ditmenguyentandung ditmenguyenminhtriet)

http://latdocongsan.spaces.live.com/blog/cns!807BB1DAAB885468!257.entry