Thiên Hồi Ký: Thép Đen của Đặng Chí Bình (Trần Nam diễn đọc)

http://video.yahoo.com/playlist/101700298